CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Jak se krade Divadlo

Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 3
k rukám všech zastupitelů
ÚMČ Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
Praha 3-Žižkov

V Praze dne 19. 3. 2019

Vážený pane starosto, vážená Rado, vážené a milé zastupitelky, vážení a milí zastupitelé!

Na mimořádné schůzi Zastupitelstva městské části Prahy 3, která se konala dne 26. 2. 2019, se bývalý starosta pan Alexandr Bellu v reakci na můj předchozí veřejný dopis vyjádřil v tom smyslu, že Divadlo Járy Cimrmana je jakási schránka, ve které působí divadelní těleso Járy Cimrmana, které zde podniká za svoje peníze a prostory si od města jen pronajímá.

Cituji pana Bellu ze zápisu posledního zastupitelstva MČ:

„Divadlo Járy Cimrmana je schránka, která má nápis Divadlo Járy Cimrmana. Je to prostě náš nebytový prostor, na který my jsme se rozhodli, že dáváme finanční prostředky. V tom nebytovém prostoru působí organizace nebo divadelní těleso Járy Cimrmana, které si pronajímá a bere na starost divadlo… které si bere na starosti některá ta vystoupení. To znamená, příjem a jejich vystupování si oni outsourcují a zřizují z vlastních finančních prostředků jinde.“

Sama paní ředitelka ŽDJC Rumlenová dlouhodobě tvrdí v podstatě totéž. ŽDJC prostě jen pronajímá prostor Divadlu Járy Cimrmana a to si realizuje představení samo. Cituji z oficiálního písemného prohlášení paní ředitelky ŽDJC Jany Rumlenové ze dne 25. 11. 2016, které vlastnoručně podepsala:

„Tento prostor je pronajímán a využíván různými subjekty zejména k pořádání kulturních programů, mimo jiné i skupinou, která se označuje jako Divadlo Járy Cimrmana.“

Také nedávná kontrola provedená v ŽDJC pod vedením Mgr. Sněžany Pellarové konstatuje cosi
o smlouvách o pronájmech, i když poněkud mlhavě a bez přesnější specifikace. 

Patrně nikdo z Vás zastupitelek a zastupitelů nemá důvod těmto vlivným osobám dlouhodobě působícím ve strukturách MČ Prahy 3 nevěřit. Podobně jako pan ex-starosta Bellu se na poslední schůzi MČ vyslovila i paní Hájková, vedoucí odboru kultury Úřadu MČ Praha 3, která v souvislosti s prostorem ŽDJC použila pro diváky tuzemského divadla málo známý teatrologický termín „staggiona“. Vzhledem k tomu, že paní Hájková je každoročně přítomna projednávání rozboru hospodaření ŽDJC, pak zřejmě o tom, kdo fakticky i právně realizuje divadelní představení v ŽDJC, musí vědět velice přesně a kvalifikovaně.

I.

Prostory ŽDJC pronajímá sobě i jiným Divadelní agentura ECHO

Předkládám ctihodné Radě a Zastupitelstvu MČ dva velmi dobře analyzované příklady pronájmu prostor ŽDJC, a to nikoliv Divadlu Járy Cimrmana, které nemá žádnou právní subjektivitu, ale Divadelní agentuře ECHO, spol. s r.o. Divadelní agentura ECHO, spol. s. r. o. jediného majitele pana Václava Kotka (dále jen „DA ECHO“) totiž soubor Divadla Járy Cimrmana od roku 2011 zastupuje
a „zastřešuje“, a to proti vůli jednoho ze zakládajících členů souboru, mého zesnulého otce Ladislava Smoljaka.

Prvním příkladem je pronájem prostor agentuře DA ECHO pro kulturní akci konanou dne 4. 10. 2012 za účelem výročního divadelního představení DJC České nebe, které bylo satelitním TV přenosem sdělováno divákům takřka po celé planetě (kromě více než stovky kin v ČR také do kulturních center v USA a v dalších zemích).

Výnosy z této vysoce lukrativní zakázky činily zhruba 1,2 mil. Kč a hrubý zisk před zdaněním 834.000 Kč. Z tohoto zisku byla vyplacena DA ECHO jedna třetina, tedy nominálně 278.000,- Kč. DA ECHO, která na této akci vydělala více než čtvrt milionu korun, se ve smlouvě podepsané přímo panem Václavem Kotkem zavázala mimo jiné „zajistit pro realizátora pronájem ŽDJC v den konání přenosu od 8:00 do 23:00 hod. (tedy na dobu 15 hodin) a vyblokovat v sále místa potřebná pro kamery. Cena obvyklá za pronájem divadelního sálu činí zhruba 1.300 Kč/hod. (za tuto sazbu pronajímá svůj sál například Divadlo Gong – dle vlastního ceníku na www.divadlogong.cz) a za 15 hodin pronájmu tedy téměř 20.000,- Kč. Pronájem za účelem natáčení, tedy nikoliv jen pořádání divadelního představení, bývá zpravidla dvakrát až třikrát vyšší, tedy v tomto vysoce ekonomicky lukrativním případě by mohl nájem činit až 40 či 50 tis. Kč. 

Druhý příklad je ze dne 1. 10. 2016, kdy prostory opět pronajímala DA ECHO pana Václava Kotka pro někoho jiného za účelem komerční akce, a to pro Českou televizi. Její příjem od České televize za tuto akci činil dokonce 390.000 Kč(Smlouva ze dne 29. 9. 2016 dle registru smluv) a DA ECHO se ve smlouvě s ČT mimo jiné zavázala:
„…zajistit a uhradit kompletní pronájem natáčecího místa, spotřebu elektrické energie, ozvučení
a osvětlení natáčecího místa, včetně potřebného zvukového výstupu v modulaci stereo pro ČT…“
I v tomto případě cena za pronájem mohla činit zhruba 40 – 50 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že s prostory ŽDJC agentura zastupující Divadlo Járy Cimrmana nakládá podle vlastního uvážení také při běžných divadelních představeních, lze odhadnout, kolik by mohla činit obvyklá cena pronájmu za celý rok 2012 nebo 2016. Zvolme opět obdobný prostor v obdobném právním postavení a v centru Prahy. Dle ceníkové ceny pronájmu prostor v Divadle Gong se jedná
o 1.300 Kč/hod. a při počtu nejméně 4 hodin potřebných k jednomu představení (cca 2 hodiny stavby kulis a přípravy + cca 2 hodiny divadelního představení) se dostáváme k částce zhruba 5 tis. Kč za jednu akci. Protože běžných i sponzorských představení realizovaných DJC v ŽDJC je zpravidla cca 130 za rok a v divadle jsou celoročně také uskladněny kulisy a kostýmy herců, cena za celoroční pronájem by mohla činit nejméně cca 800 tis. Kč.Sečteno s výše uvedenou částkou za pronájem pro natáčení pořadu pro Českou televizi v roce 2016 by se pak v tomto roce mělo jednat o částku ve výši zhruba 850 tis. Kč.

Podívejme se nyní do účetního výkazu zisku a ztráty účetní závěrky ŽDJC schválené Radou MČ Praha 3 za roky 2012 až 2016 do kapitoly B-I-3 „Výnosy z pronájmu“. Jaké částky zde za pronájem ŽDJC najdeme?

Rok 2012 – pronájem ŽDJC

U hlavní činnosti (tj. divadelní činnost), zde najdeme za pronájem 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti (tj. hostinská činnost) zde najdeme za pronájem 0,00 Kč.

Rok 2013 – pronájem ŽDJC

U hlavní činnosti zde najdeme 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti zde najdeme 0,00 Kč.

Rok 2014 – pronájem ŽDJC

U hlavní činnosti zde najdeme 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti zde najdeme 0,00 Kč.

Rok 2015 – pronájem ŽDJC
U hlavní činnosti (tj. zejména divadelní činnost) zde najdeme 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti (tj. zejména hostinská činnost) zde najdeme částku 437.000,00 Kč.

Rok 2016 – pronájem ŽDJC

U hlavní činnosti (tj. divadelní činnost) zde najdeme 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti (tj. hostinská činnost) zde najdeme částku 476.000,00 Kč.

Rok 2017 – pronájem ŽDJC

U hlavní činnosti (tj. divadelní činnost) zde najdeme 0,00 Kč.

U doplňkové činnosti (tj. hostinská činnost) zde najdeme částku 422.834,00 Kč.

Lze tedy konstatovat, že přinejmenším v roce 2012 prokazatelně realizovaný pronájem svých prostor ŽDJC vůbec nezaúčtovala. Zbývá se tedy podívat do zřizovací listiny, zda ŽDJC hospodařící
s majetkem města vůbec jeho majetek pronajímat může.

Ve zřizovací listině se píše, že ŽDJC může majetek města pronajmout pouze se souhlasem zřizovatele, tedy MČ Prahy 3. Takový souhlas ovšem v usneseních Rady MČ Praha 3 v období roku 2016 nelze nalézt. Teprve od podzimu 2017 změnou směrnice a dodatku zřizovací listiny byly ŽDJC pronájmy umožněny v souladu odpovídajícím ustanovením občanského zákoníku. Stalo se tak ovšem až ve druhé polovině roku 2017, tedy dlouho poté, kdy ŽDJC prostory zcela prokazatelně pronajímala za účelem komerční divadelní činnosti DA ECHO Václava Kotka.

Nechci nikomu radit, ale snad by stálo za úvahu místo neustálého odměňování paní Rumlenové za mimořádné pracovní výkony přizvat k příští kontrole v příspěvkové organizaci ŽDJC nějaký kvalitní
a především na dlouholetých činovnících Prahy 3 nezávislý tým auditorů.

Zdroj informací: účetní závěrky ŽDJC z let 2012 – 2017 na www.praha3.cz, zřizovací listina ŽDJC platná od roku 2012 a její změny zaslané Úřadem MČ Praha 3 a přílohy tohoto dopisu

Přílohy:

Dopis paní ředitelky ŽDJC advokátovi Mgr. Svobodovi ze dne 25. 11. 2016

Smlouva mezi realizátorem TV přenosu a Divadelní agenturou ECHO, spol. s r.o. ze dne 27. 9. 2012

Smlouva mezi Českou televizí a Divadelní agenturou ECHO, spol. s r.o. ze dne 26. 9. 2016

II.

Žádost o informace MČ Praha 3

Obracím se na vás se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Požaduji následující informace:

  1. Podrobný seznam všech projevů souhlasu MČ Praha 3 s pronájmem majetku příspěvkovou organizací Žižkovské divadlo Járy Cimrmana vztahujícím se k období mezi 1. lednem roku 2012 a 31. prosincem roku 2016.
  2. Seznam veškerých částek hrubých mezd, odměn a mimořádných odměn vyplacených paní ředitelce ŽDJC Janě Rumlenové za jednotlivé měsíce v období mezi 1. lednem roku 2012
    a 31. prosincem roku 2016.

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě do mojí datové schránky v zákonné lhůtě.

Se srdečným pozdravem

Filip Smoljak

Pozn.: MČ Praha 3 žádosti podle zákona č. 106 o svobodném přístupu
informacím odmítla vyhovět a odměny paní ředitelky Rumlenové zveřejnit.