CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Dotační podvod na Praze 3?

Zastupitelstvo Městské části Praha 3

Havlíčkovo nám. 700/9

Praha 3-Žižkov

V Praze dne 24. 2. 2019

I.

Trestní oznámení podané radním MČ Prahy 3

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Praha 3,

dle informací od členů Rady jeden z nich podal v loňském roce trestní oznámení kvůli podezřelému nakládání s dotačním příspěvkem příspěvkové organizaci Prahy 3 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana („ŽDJC“), který je podle jejich názoru pravděpodobně odkláněn na soukromé účty bez právního důvodu a řádného protiplnění.

Dovolte mi, abych vyjádřil svoje politování nad touto záležitostí, kterou jsem osobně velmi dotčen. Jsem totiž jedním z tvůrců autorského Divadla Járy Cimrmana (například hudební složky), které zejména díky dílu mého otce, jehož jsem také právním nástupcem, a díky panu Zdeňku Svěrákovi vytváří v ŽDJC hlavní část divadelního programu. Toto divadlo má rozhodující podíl při budování prestiže Žižkova, kterou se dnes může na poli kulturním pochlubit. Proto mě velice mrzí, že při provozování divadla dochází k velkým pochybnostem o jeho hospodaření a že tato podezření ignorují jak kontrolní orgány, tak samotná Rada MČ.

V minulých dnech jsem v souvislosti s výše zmíněným trestním oznámením podával na výzvu Policie ČR vysvětlení. Je mi tak útržkovitě známo, že kromě dotačního podvodu, který jeden z útvarů Policie ČR již údajně ukončil 21. 2. 2019 (tedy pouhých pět dní před jednáním Zastupitelstva Prahy 3 o rozpočtu), pokračuje šetření v dalších věcech souvisejících s hospodařením ŽDJC. Dosud tak nebylo ukončeno, ani odloženo podání ve věci trestných činů podvodu, podplácení a přijetí úplatku, dále je též prověřována finanční nesrovnalost a podezření na daňový delikt.

Vzhledem k těmto okolnostem by členové Rady měli zastupitelstvu neprodleně vysvětlit, z jakého důvodu Rada MČ Praha 3 na své 3. schůzi konané dne 6. 2. 2019 schválila návrh rozpočtu MČ Praha 3 pro rok 2019, ve kterém je přidělován obdobný dotační příspěvek ŽDJC jako v minulých letech. Uvedené jednání Rady totiž proběhlo ještě v době, kdy trestní oznámení ve vztahu k ŽDJC nebyla zdaleka ukončena. Oproti roku 2017 je navržený dotační příspěvek pro rok 2019 dokonce podstatně vyšší a navíc existuje ještě možnost, že bude v průběhu roku 2019 dále navýšen, neboť v plánu na léta následující je jeho neustálé navyšování. Dovolte mi otázku: Lze označit jednání radního, který schválí přidělení dotačního příspěvku subjektu, na který sám podával trestní oznámení pro dotační podvod, za jednání řádného hospodáře, za jednání s dostatečnou poctivostí a péčí?

Vzniká tak podezření, že členové Rady svým rozhodováním vědomě vystavili majetek MČ Praha 3 dalšímu riziku škody, neboť měli podrobné a věrohodné informace o důvodném podezření na trestnou činnost v ŽDJC, ale nijak v rámci svých povinností nekonali. Kdyby takové informace neměly být věrohodné a vážné, jistě by žádný rozumný manažer nezatěžoval orgány činné v trestním řízení bezpředmětným trestním oznámením. Jedná se tak o schizofrenní postoj člověka, který jedním okem vidí podvod, ale druhé oko nad ním zavírá.

Vážení zastupitelé, kteří jste současně členy Rady, žádám Vás jako občan Prahy a člověk, který dlouhodobě pobývá na Žižkově a Vinohradech, o zodpovězení následující otázky, na kterou očekávám Vaši odpověď během veřejného projednávání rozpočtu na 4. schůzi zastupitelstva MČ Prahy 3:

„Jaké kroky učinili členové Rady před projednáním návrhu rozpočtu pro rok 2019 ve smyslu svých povinností postupovat pečlivě, zodpovědně a jako řádní hospodáři ve vztahu k plánovanému přidělení dotačního příspěvku ve výši 3,5 mil. korun ŽDJC, u kterého existuje podezření na nezákonné odklánění finančních prostředků ve výši až 4 mil. korun ročně, a proč nebyla ani po šesti měsících od vzniku podezření nařízena v organizaci ŽDJC veřejnosprávní kontrola?“

Členové Rady jsou stejně tak jako členové zastupitelstva při svém rozhodování povinni jednat s potřebnou loajalitou, znalostí a pečlivostí. V případě, že je zde důvodné podezření, že tak nečiní, měli by sami být schopni prokázat opak.

Pozoruhodné je, že Rada po mém upozornění na její nečinnost před 14 dny okamžitě odvolala ředitelku příspěvkové organizace. To by bylo možné považovat za důrazný krok ve smyslu kontrolní činnosti. Kdyby však nešlo o úplně jinou organizaci, než která byla předmětem podezření. Rada si totiž vzala na paškál nikoliv ředitelku ŽDJC, ale ředitelku Pečovatelské služby Praha 3.

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že rozpočet MČ Praha 3 by neměl být v navržené podobě, jak byl schválen Radou dne 6. 2. 2019, Zastupitelstvem schválen.

II.

Stížnost na utajování informací a dlouhodobé porušování zákona o registru smluv

V dřívější minulosti byla Rada MČ Praha 3 informována o řadě skutečností, které dávají základ domněnce, že s hospodařením ŽDJC není něco v pořádku. Je zde brutálně porušován autorský zákon s potenciální škodou velkého rozsahu. Je zde systematicky obcházen zákon o registru smluv a občanům je bráněno v jakékoliv kontrole při nakládání s majetkem Prahy 3, a tedy jejich majetkem. S těmito závadami se nevypořádala ani předminulá, ani minulá Rada MČ Praha 3 a do dnešního dne ani Vy, členové Rady současné.

O všem byly v minulých dvou letech podrobně informovány jak kontrolní odbor Úřadu, tak Kontrolní výbor Zastupitelstva a samozřejmě i Rada MČ Praha 3. Jedinou reakcí na uvedená podezření bylo vyjádření jakési podivné advokátní kanceláře, která se ani neprokázala plnou mocí MČ. Její arogantní vyjádření znělo v tom smyslu, že jakákoliv podezření ona sama nepovažuje za pravdivá a tím to končí. Tuto rétoriku advokátů najatých neznámou osobou následně převzaly i skutečné veřejnosprávní orgány Prahy 3. Je pak logické, že žádnou kontrolu v ŽDJC nikdy nenařídily a není divu, že ani v plánu kontrol na rok 2019 v záplavě kontrolou dotčených mateřských a základních škol, takové podezřelé organizace jako ŽDJC, nebo například Za Trojku, nenajdeme!

Porušování zákona o registru smluv samozřejmě pokračuje s neutuchající intenzitou dodnes. Pokládejte proto tuto část přípisu za stížnost na nečinnost rady v oblasti kontroly.

III.

Žádost o informace MČ Praha 3

Obracím se na vás se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požaduji následující informace:

  1. Podrobný seznam všech finančních toků, které byly realizovány v letech 2015, 2016, 2017 a 2018 Městskou částí Praha 3 a jejími podřízenými organizacemi a obchodními společnostmi s majetkovou účastí Prahy 3 ve prospěch Divadelní agentury ECHO, spol. s r.o. se sídlem Řehořova 974/5, Praha 3, 130 00, IČ: 44793341 s popisem předmětu plnění u každé finanční transakce a kopiemi všech prvotních dokladů (smlouvy mezi DA ECHO a ŽDJC, faktury vystavené společností DA ECHO) k těmto finančním transakcím.
  2. Podrobný seznam všech finančních toků, které byly realizovány v letech 2015, 2016, 2017 a 2018 Městskou částí Praha 3 a jejími podřízenými organizacemi a obchodními společnostmi s majetkovou účastí Prahy 3 ve prospěch agentury Aura-Pont, s.r.o. se sídlem Radlická 2487/99, Praha 5, 150 00, IČ:  00174866 popisem předmětu plnění u každé finanční transakce a kopiemi všech prvotních dokladů (smlouvy mezi Aura-Pont a ŽDJC, faktury vystavené společností Aura-Pont) k těmto finančním transakcím.
  3. Původní zřizovací listinu příspěvkové organizace „Žižkovské divadlo Járy Cimrmana“, která vznikla v době zřízení této p.o. s veškerými změnami a dodatky, které byly v listině provedeny do dnešního dne.
  4. Veškeré změny této listiny schválené MČ Praha 3 od doby zřízení p.o. ŽDJC až k dnešnímu dni doložené zápisy a přílohami zápisů doprovodných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 3.
  5. Informaci o veřejné zakázce, pokud byla dle zákona v minulosti vypsána, a dle které byla Divadelní agentura ECHO, spol. s r.o. vybrána k realizaci zakázky ve výši plnění nad 500.000,- Kč na činnosti, které v ŽDJC, p.o. realizuje a podrobný popis těchto činností, předmětu a ceny zakázky.

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě do mojí datové schránky v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Filip Smoljak

Datová schránka: 4qnstz7