CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

První výhra režiséra Ladislava Smoljaka

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Fifkou ve věci

žalobce:

Filip Smoljak, narozený dne 17. 10. 1965
bytem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2
zastoupený advokátem JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D. sídlem Bráfova třída 770/52, Třebíč

proti žalovanému:

Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace, IČO 70949468 sídlem Lomnice nad Popelkou 4, Lomnice nad Popelkou
zastoupený advokátem JUDr. Alexandrem Šoljakem
sídlem U Soudu 363/10, Liberec 2

o zaplacení částky 1 500 Kč s příslušenstvím

takto:

Soud schvaluje soudní smír uzavřený účastníky ve znění:

  1. Žalovaný je povinen uhradit žalobci 1 500 Kč do 30 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.Odůvodnění:

Žalobce podal ke zdejšímu soudu dne 4.9.2018 žalobu, kterou se domáhal zaplacení částky 1 500 Kč s příslušenstvím. Nárok dle žalobce vznikl tím, že žalovaný provozoval chráněné autorské dílo označené jako režijní koncepce (divadelní inscenace), které vytvořil předek žalobce Ladislav Smojlak. Konkrétně šlo o představení divadelní hry „Dlouhý, Širokýa Krátkozraký“, které se konalo dne 8. 9. 2015 v sále Tyršova divadla v Lomnici nad Popelkou. Protože žalovaný k provozování předmětného díla neobdržel licenci, tedy provozoval ho bez oprávnění, je podle žalobce povinen vydat bezdůvodné obohacení ve výše uvedené částce podle § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Žalovaný se bránil žalobě a měl ji za nedůvodnou.

Podle § 99 odst. 1 věty první o. s. ř. připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Podle odst. 2 soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení.

V průběhu řízení spolu účastníci uzavřeli soudní smír, jehož znění je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. Projevili tak vůli vypořádat mezi sebou práva a povinnosti související s předmětem řízení. Soud po přezkoumání dospěl k závěru, že povaha věci připouští uzavření smíru, který není v rozporu s právními předpisy. Soud proto postupoval podle § 99 odst. 2 o. s. ř. a uzavřený smír schválil. Smír obsahuje i ujednání o nákladech řízení (§ 146 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

č. j. 16 C 37/2018-148

Poučení:

Proti výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Hradec Králové 15. ledna 2019

JUDr. Jan Fifka v. r. samosoudce